icon-newsletter

The Quiet Time Chair

The Quiet Time Chair (1 July 2024) Xitulu xa Nkarhi wo rhula.

Wansati: Loko ndzi pfuka ndzi ya va na nkarhi wa mina wo rhula na Xikwembu, ndzi vona swo tlangisa swa vana hinkwaswo emahlweni ka mina kutani ndzi lemuka leswaku ndzi fanele ku basisa. Kutani ndzi vona nhulu ya poso ya tolo kutani ndzi lemuka leswaku ndzi fanele ndzi hakela swibalo. Swa tika ku dzikisa mianakanyo! Xana u nga ehleketa hi nchumu lowu nga ndzi pfunaka ku dzikisa mianakanyo ya mina ku antswa? Nancy: Ndzi kholwe, ndza swi twisisa! Ndzi kuma nsusumeto wo hlamarisa wo endla ntirho wa le kaya loko ndzi ringeta ku khongela. Xin’wana lexi ndzi xi kumeke xi pfunaka i ku kuma ndhawu leyi nga ekule ni swilo hinkwaswo leswi kavanyetaka. Ekhoneni yin’wana ya kamara ro hlayela eka rona, ku na xitulu xo mpfampfamela lexi nga hundzuka xitulu xa mina xa nkarhi wo rhula. Tani hi Muxe loyi a dzimeke “tende ra nhlengeletano” ehandle ka kampa ya Vaisrayele, ndzi tala ku tirhisa xitulo lexi kuva ndzawu leyi hlawuleke yo hlangana na Xikwembu. Xana u hetelele rini ku heta nkarhi lowu nga kavanyetiwiki u ri wexe na Hosi? Ndzi pfumeleleni ndzi ku khutaza ku kuma ndhawu ekaya ra wena—kumbexana hambi ku ri ka xipandnza mananga xa wena wena—ndzhawu leyi yi pfunaka swinene ku hlangana ni Xikwembu. Kutani yana kona, u heta nkarhi eka Rito ra Xikwembu na xikhongelo. A HI LAVENI XIKWEMBU.